Doorstromen van een UvA-schakelprogramma naar een UvA-master - student.uva.nl (2023)

Cookie Consent

De UvA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Die worden ook benut om bijvoorbeeld YouTube-video's te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Dat betekent dat je internetgedrag kan worden gevolgd. Als je op ‘Accepteer alle cookies’ klikt, ga je hiermee akkoord.

Welke opleiding volg je?

(Video) Master | Strafrecht | Universiteit van Amsterdam

Laatst gewijzigd op 15-03-2023

(Video) "Kies een bijbaan die past bij je studie" | Soraya | UvA Alumni | Master Privaatrecht

Volg je een een schakelprogramma (pre-master) om straks een master aan de UvA te doen? Lees waar je rekening mee moet houden.

Toon informatie voor jouw opleiding

Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.

(Video) Recording Meet & Ask Logic - Master's week November 2021

Welke opleiding volg je?

Schakelprogramma's zijn bedoeld om je kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen als je bachelor je geen toegang geeft tot de masteropleiding die je wilt volgen. Op uva.nl/schakelprogrammaExterne link vind je alle informatie over de toelating tot en aanmelding voor de schakelprogramma's. Hieronder staat informatie voor studenten die zijn gestart met het schakelprogramma, als deze informatie voor jouw opleiding beschikbaar is. Schakelprogramma's worden ook wel premasters genoemd.

Hulp bij het kiezen van een master
(Video) Meet & Ask bachelor Medische informatiekunde UvA 10 maart 2022

Videos

1. Master | Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
2. Master | Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
3. Master | Nederlandse taal en cultuur | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
4. Master | Geschiedenis | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
5. Orthopedagogiek - Master in Pedagogische Wetenschappen
(ESSB Erasmus University)
6. Vernieuwde opleiding Onderwijskunde
(KuleuvenKulak)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 03/24/2023

Views: 5893

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.