Onderwijswetenschappen (2023)

 • Onderwijswetenschappen (1)

  Je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

  Lees verder

  Ik heb als bachelor de academische pabo (AOLB) gedaan. Daarnawilde ik heel graag nog een master doen en Onderwijskunde sprak mehet meeste aan. Je kunt daarin verschillende specialisaties volgenen vooral de richting 'Beleid, Organisatie en Management' trok me.Deze specialisatie volg ik nu.

  Je wordt in feite opgeleid om na te denken over vraagstukken ophet macroniveau van het onderwijs. Bij de AOLB werk je juist op hetmicroniveau, je richt je veelal op de vraag 'hoe geef ik les?' Indeze master gaat het over de kwesties die op een 'hoger' niveauplaatsvinden, beleid, organisatie, een stukje politiek. Dat vind ikheel interessant.
  Dat andere perspectief betekende wel dat ik moest omschakelen, ookomdat ik in de eerste periode veel theorie kreeg, terwijl ik gewendwas om ook met de praktijk bezig te zijn. Gelukkig vond ik de stofenorm interessant, vooral bij het vak Onderwijsbeleid. Veelfacetten van onderwijsbeleid kwamen erin aan bod en je werd alsstudent echt aan het denken gezet.

  Wat ik ook heel waardevol vond, was dat de actualiteit bij detheorie werd betrokken. Aan het begin van ieder college kregen weals studenten de mogelijkheid om iets in te brengen dat we in hetnieuws hadden gelezen, en dat op de één of andere maniermet educatie te maken had. Daar hadden we het dan over met z'nallen. Het zorgde ervoor dat ik merkte dat onderwijs echt een hotitem is.

  Officieel moet je voor Onderwijskunde veertien dagen stagelopen, verspreid over ongeveer zeven weken. Ik heb mijn stage ietsanders aangepakt. Ik wilde graag aan de slag bij de PO-raad, desectororganisatie voor het primair onderwijs, maar dat kon alleenals ik langere tijd beschikbaar was. Toen ik dat voorlegde op deopleiding, kreeg ik de ruimte om de stage zo in te richten als ikhet wilde. Ik vind dat ze dat hier sowieso echt goed doen: je wordtecht gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aanhet werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf teontwikkelen.

  Door mijn stage probeer ik erachter te komen of onderwijsbeleidiets voor me is. Misschien wil ik na mijn studie ook wel voor deklas. Het liefste zou ik een soort combinatiebaan willen. Eenhybride leraar zijn, als het ware: een paar dagen voor de klas endaarnaast bijvoorbeeld een onderzoeks- of beleidsfunctie.

  Sluiten

  (Video) Bachelor | Onderwijswetenschappen | Universiteit van Amsterdam

 • Onderwijswetenschappen (2)

  Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.

  Lees verder

  Ik heb eerst de pabo gedaan. Toen ik daarop zat leek het mefantastisch om daar zelf les te geven. Na de pabo heb ik eerst eentijdje lesgegeven in het speciaal onderwijs, maar omdat ik graag opde pabo les wilde geven besloot ik de Master Onderwijskunde te gaandoen. Ik moest eerst de premaster doen en heb daarna inéén jaar de master gehaald.

  Ik werkte tijdens de master fulltime als ambulant begeleider inhet voortgezet onderwijs. Ik begeleide leerkrachten in het omgaanmet kinderen met gedragsproblemen. Het was wel zwaar om dat tecombineren, maar het is me door keihard te werken gelukt. Deuniversiteit was namelijk wel even wat anders dan de pabo. Het waseen stuk moeilijker en ik werd voor het eerst echt uitgedaagd, watik heel leuk vond.

  Toen ik klaar was met de master ben ik meteen op de pabo gaanwerken. Uiteindelijk viel me dit een beetje tegen. Na een tijdjebesloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daardirecteur geworden, dat vond ik fantastisch.

  Ik heb nog elke dag heel veel aan mijn master, vooral aan demethode en technieken die ik daar geleerd heb. Het is heel handigom te weten hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Hetstimuleert je onderzoekende houding. Ik bepaal daardoor vanuitonderzoek mijn onderwijs en niet vanuit emotie. Een objectieve blikis namelijk wel nodig in het onderwijs, dat vaak juist eenemotionele cultuur heeft. Als iemand tegen me zegt; 'de kinderenzijn vandaag druk want het stormt buiten', dan zal ik eerst vragenwaar dat dan staat.

  Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker op eenscholengemeenschap met negen basisscholen. Ik richt me op dekwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de scholen. Ik hebvooral contact met directeuren van scholen. Ik ga met hen ingesprek over de kwaliteit van het onderwijs en help ze daarmee. Ikvind het heel leuk om me bezig te houden met de vraag hoe eenbasisschool nou eigenlijk moet functioneren en ervoor te zorgen datde kwaliteit beter wordt.

  Ik kan studenten Onderwijskunde het advies geven zelf ook les tegaan geven. Dat helpt je om je in te leven in de situatie vandocenten.

  (Video) Master | Onderwijswetenschappen | University of Amsterdam

  Sluiten

 • Onderwijswetenschappen (3)

  Adviseur kwaliteit en onderwijs / projectleider digitale geletterdheid bij 02G2

  Lees verder

  Na de pabo te hebben gedaan, ben ik in het basisonderwijs gaanwerken. Al snel dacht ik: daar moet méér uit te halenzijn.

  Ik zag veel dingen die beter en scherper zouden kunnen.Een klein voorbeeldje: in het basisonderwijs wordt eigenlijk alleenmet post-toetsen gewerkt. Dat vond ik raar, want als je een kindverder wilt helpen, moet je eigenlijk ook de beginsituatie meten.Dus vaak deed ik de rekentoetsen voor het eind van de periode aanhet begin, om te kijken wat m’n klas wel en niet kon en daarhet lesprogramma op aan te passen. Dat soort dingen zou veel meermoeten gebeuren, vond ik.

  Maar je moet wel een beetje beslagen ten ijs komen als jedingen wilt veranderen, dus ik ging opnieuw studeren. EerstPedagogiek en daarna een master Onderwijskunde, richting Onderwijsen Beleid. Ik wilde graag meer weten van onderwijs en leren, ergefundeerd iets van vinden. Ik heb veel geleerd tijdens mijnopleiding, én dankzij mijn diploma kon ik op de plekterechtkomen waar ik nu zit.

  Die plek is bij de Stichting Openbaar Onderwijs GroepGroningen (O2G2). De afgelopen tweeënhalf jaar was ik daaradviseur onderwijs en kwaliteit. Samen met collega’s geven weadvies in het primair en voortgezet onderwijs op onderwijskundiggebied. In elk schoolplan staat ‘wij faciliteren hetontwikkelingsproces van de leerling’, maar dat kun jenatuurlijk niet waar maken door gewoon een methode uit een boek tevolgen. Zorgen dat de mooie plannen werkelijkheid worden, dat wasmijn werk. Daarbij heb ik veel gehad aan de leertheoretische visiesdie tijdens mijn studie aan bod zijn gekomen.

  Op dit moment ben ik tevens projectleider digitalegeletterdheid. We zijn in samenwerking met de SLO en kennisnetbezig om digitale geletterdheid in het onderwijs een plek te geven.We ontwikkelen een leerlijn waarin digitale geletterdheid doormiddel van vakintegratie een plek krijgt in hetcurriculum.

  (Video) Onderwijswetenschappen studeren aan de Universiteit Utrecht

  Wanneer leerlingen bezig zijn met opdrachten waarindigitale geletterdheid een onderdeel is , en ik vraag ze:‘wat vinden jullie nou van deze les’, dan zeggen ze:‘ja, eindelijk een school die snapt dat boeken op de I-padzetten geen digitale geletterdheid is, wij zetten vaardigheden enkennis in om te leren.’ Voor de leerlingen van nu is het denormale werkelijkheid dat ze andere opdrachten krijgen, dat zeworden uitgedaagd – dat zijn ze gewend! Ik krijg er echtenergie van om op een vernieuwende manier met onderwijs bezig tezijn.

  Sluiten

 • Onderwijswetenschappen (4)

  De sfeer in de stad Groningen gaf voor mij de doorslag!

  Lees verder

  Al van kinds af aan heeft het onderwijs mij erg getrokken. Op debasisschool gaf ik zelfs al aan dat ik graag juf wilde worden!Later ben ik me meer gaan interesseren in het gedrag van mensen enhet opvoeden van kinderen en jongeren. Ook ging mijn interesse uitnaar hoe mensen leren en welke problemen hierbij kunnenontstaan.

  Na het vwo besloot ik dat ik naar de universiteit wilde en destudie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde sloot erg goedaan bij mijn interesses. Ik twijfelde tussen twee universiteiten enheb uiteindelijk vanwege de sfeer voor Groningen gekozen.

  De methodologische vakken en statistiek vond ik de minst leukevakken. Daarvoor moest ik net wat meer doen dan voor de pedagogiek-en onderwijskundevakken. Toch heb ik tijdens mijn masteronderzoekgemerkt dat deze vakken essentieel zijn om onderzoek te kunnendoen.
  Ik vond het best een uitdaging om zelf een onderzoek op te zettenin mijn masterjaar. Met hulp van mijn begeleiders is het me geluktom een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Ik heb dit alszeer leerzaam ervaren.

  Om rond te kunnen komen heb ik naast mijn studie een bijbaantjegehad. Ik heb bijles gegeven aan verschillende kinderen. In mijnvrije tijd was ik actief in verschillende commissies en korfbaldeik drie keer per week.

  (Video) Vlog Rosa Helmantel bachelor Onderwijswetenschappen

  Tijdens mijn master heb ik een korte stage gelopen bij dePedagogisch Technische Hogeschool Windesheim. Ik hield me onderandere bezig met het ontwikkelen van een curriculum van eenlesmodule 'Coaching', heb workshops van cursisten van eendidactische opleiding mogen beoordelen en een les voor het vakOnderwijssociologie ontworpen en gegeven aan cursisten. Ik vondmijn stage erg leuk en leerzaam. Mede hierdoor weet ik nu welkberoep ik graag zou willen uitoefenen: ik zou graag aan het werkwillen als docent op een hogeschool. Het liefst zou ik het vakPedagogiek of Onderwijskunde willen geven en studentenbegeleiden.

  Ik raad aankomende studenten aan om op tijd te beginnen metleren voor de tentamens en hierbij een planning te maken. Datwerkte voor mij heel goed. Ook bleef bij mij de stof beter hangenals ik naar een college was geweest. Verder is het heel leuk enleerzaam om naast je studie ook wat commissie- of bestuurservaringop te doen en het staat goed op je cv!

  Sluiten

 • Onderwijswetenschappen (5)

  Grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

  Lees verder

  Nadat ik de pabo had voltooid, heb ik vier jaar voor de klasgestaan. Ik wilde meer uitdaging en ben daarom weer gaan studeren.Eerst heb ik bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen (SPO)het schakelprogramma gevolgd en daarna ben ik begonnen met demaster Onderwijskunde.

  Naast het volgen van het schakelprogramma stond ik ook tweedagen voor de klas. Die combinatie vond ik wel zwaar. Deuiteenlopende vakken van de master Onderwijskunde maken deze studietot een uitdaging. Doordat je steeds met verschillende dingen bezigbent, zoals opdrachten, presentaties en tentamens, heb je veelafwisseling. Lastig vond ik de piekbelasting. Op een gegeven momentvolgde ik een aantal vakken en een tutorgroep en was ik ook al drukbezig met mijn afstudeeronderzoek. Ik had toen minder tijd voorleuke dingen en was vaak tot 's avonds laat bezig.

  Na mijn studie zou ik graag bij een uitgever aan het werk willenom mee te schrijven aan methodes. Daarnaast zou ik graag een aantaldagen voor de klas blijven staan.

  (Video) Educational Science - Master specialization

  Groningen is een fijne stad om te studeren. Je vindt er alleswat je nodig hebt om het studentenleven aangenaam te maken, maarhet is toch lekker kleinschalig.

  Ik ben erg blij met de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt,zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. Tegen aankomendestudenten zou ik willen zeggen: grijp alle kansen die je krijgtaangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

  Sluiten

Videos

1. Bachelor | Onderwijswetenschappen | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
2. Onderwijswetenschappen - Alumnus Bas Alderlieste
(Faculty of Social and Behavioural Sciences Utrecht University)
3. Onderwijswetenschappen - alumna Josephine Verstappen
(Faculty of Social and Behavioural Sciences Utrecht University)
4. Onderwijswetenschappen - Master in Pedagogische Wetenschappen
(ESSB Erasmus University)
5. Ralph Rusconi, oud-student Onderwijswetenschappen UvA
(Pedagogische en Onderwijswetenschappen)
6. Erik van de Zande, oud-student Onderwijswetenschappen UvA
(Pedagogische en Onderwijswetenschappen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 03/31/2023

Views: 5891

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.